Від якості освіти до якості життя!

Порядок обрання навчальних дисциплін

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін визначено у п.п. 2.16 – 2.18 Положення про організацію освітнього процессу ОДАТРЯ

2.16 Заяви на включення до робочого навчального плану певних вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний рік студенти подають до деканатів через кураторів (старост) груп до «01» березня кожного року.

2.17 Зміни навчального плану, які передбачається внести в робочий навчальний план, обговорюються на вчених радах факультетів, науково-методичній раді академії, розглядаються Вченою радою академії. Робочий навчальний план складається деканом факультету, погоджується з навчально-методичним відділом, проректором з навчальної та виховної роботи та затверджується ректором до «01» квітня кожного року.

2.18 Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання знань (поточний та підсумковий контроль, атестацію випускника).

Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою (бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальністю (напрямом підготовки), формується особисто студентом під керівництвом куратора.

Індивідуальний навчальний план студента включає обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни.

Зарахування навчальних дисциплін (залікових кредитів), включених в індивідуальний навчальний план студента, здійснюється за результатами певного виду поточного та підсумкового контролю протягом навчання.

При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх навчальних років.

Формування індивідуального навчального плану передбачає можливість індивідуального вибору навчальних дисциплін з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки. При цьому сума обсягів обов’язкових та вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не менше 60 кредитів.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: