Від якості освіти до якості життя!

Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма


Акти антикорупційного законодавства


Витяг із протоколу засідання Вченої ради


Комісія з оцінки корупційних ризиків


Звіт уповноваженого


Кодекс професійної етики викладача ОДАТРЯ


Кодекс – це статут правил і принципів педагогічної етики та професійної поведінки викладача, який регулює систему міжособистісних відносин в освітньому процесі; визначає сукупність етичних вимог, заснованих на принципах педагогічної моралі, ключовими нормами якої є професійний обов’язок, справедливість, честь і педагогічний авторитет; орієнтувати молодих фахівців в ситуаціях етичної невизначеності та інших обставин морального вибору.

Викладач ОДАТРЯ зобов’язується:

бути взірцем справедливості та об'єктивності, компетентності та професіоналізму, зразкової поведінки та дисциплінованості;

будувати відносини з учасниками освітнього процесу на основі взаємної поваги, толерантності і доброзичливості, відповідно до вітчизняних та міжнародних правових норм, усвідомлюючи, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю;

дотримуватись норм та принципів етики науки при проведенні наукових досліджень, не допускати в наукових працях (курсові та дипломні роботи, статті, монографії та ін.) плагіату, компіляцій тощо;

брати активну участь у науково-дослідній роботі; створенні інновацій; комп'ютеризації навчального процесу;

постійно працювати над підвищенням свого загальноосвітнього професійного, культурного рівня, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання своїх обов'язків, вдосконалювати знання, передавати свій досвід колегам;

не допускати, і не залишити без уваги і вирішення будь-які форми прояву жорстокості, несправедливого ставлення або приниження по відношенню до студентів як з боку викладачів, так і з боку інших студентів;

сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне заняття (лекції, практичні та лабораторні заняття, консультації тощо);

формувати на заняттях дух взаємного порозуміння та доброзичливості, виключати формалізм та елементи безпринципності в освітньому процесі;

у прийнятті конкретних рішень викладач повинен бути самостійним та керуватися лише вимогами закону, оцінкою отриманої інформації, морально-етичними принципами професії, відмежовуватися від будь-яких корисливих та приватних інтересів, політичного впливу, тиску з боку громадськості та засобів масової інформації;

брати участь у проведенні виховної роботи зі студентами, магістрантами та аспірантами в позанавчальний час, знати їх особливості, характери, соціальний і родинний стан, інтереси та схильності, не допускати конфліктів, враховувати це в індивідуальній роботі;

толерантно і з повагою ставитися до расової, національної приналежності, мови, традицій і звичаїв інших осіб, а також їх політичних та релігійних переконань, якщо вони не спрямовані на розпалення расової, національної, політичної та релігійної ворожнечі;

дотримуватися ділового стилю одягу, який відрізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю.


Кодекс честі студента ОДАТРЯ

Кодекс визначає честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності, має на меті формування особистості студентів ОДАТРЯ, як гідних членів суспільства, висококваліфікованих фахівців, активних, високоморальних, і свідомих громадян України.

Студент ОДАТРЯ зобов’язується:

Дотримуватися вимог Статуту Академії;

Виконувати та поважати накази і розпорядження Ректора та інших вповноважених керівних працівників Академії;

Дотримуватися етичних норм та правил поведінки в Академії;

Відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами;

Добросовісно навчатися, брати активну участь у навчально-виховній та науковій діяльності ОДАТРЯ;

Шанобливо ставитися до надбань, обладнання та майна Академії;

Підтримувати і всіляко збагачувати позитивну репутаціюАкадемії;

Поважати авторське право та результати інтелектуальної праці інших людей і не використовувати та не цитувати їх без відповідних посилань;

У навчальній і науково-дослідницькій діяльності не користуватися неперевіреними даними, уникати плагіату та неправомірних запозичень;

Постійно займатися самоосвітою, самовдосконаленням, залучатися до інноваційної парадигми життєвого устрою, ніколи не зупиняючись у своєму професійному, інтелектуальному, фізичному та культурному розвитку;

Знати і поважати державну мову, історію, культуру, національні звичаї і традиції України та рідного краю, виховуватися і самовиховуватися у дусі патріотизму та поваги до України;

Поважати честь та гідність кожної людини, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;

Сприяти попередженню і викоріненню різних видів порушень під час навчально-виховного процесу, освітньо-виховних заходів тощо на території Академії та в гуртожитку;

Вести здоровий спосіб життя: цілком відмовитися від паління на території ОДАТРЯ, категорично відмовитися в стінах ОДАТРЯ і гуртожитку від уживання алкоголю таінших заборонених речовин.


Повідомлення про прояви корупції


Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: