Від якості освіти до якості життя!

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освітиНачальник відділу — Поторак Олександр Михайлович

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти є структурним підрозділом ОДАТРЯ, який здійснює ефективне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти здійснює ефективне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти, сприяє впровадженню до освітнього процесу сучасних освітніх методик та технологій, забезпеченню всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищенню якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивченню потреб в освітніх послугах, змін попиту на окремі спеціальності, а також інших заходів, розроблених відповідно до концепції розвитку Академії, та у відповідності до вимог закону України «Про вищу освіту» (Розділ V «Забезпечення якості вищої освіти: «система внутрішнього забезпечення якості»).

Основні функції та завдання відділу:

 • Координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи управління якістю в Академії відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.
 • Створення умов функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, які формують професійні знання, ділові якості і здатність вирішувати проблеми науки, освіти і практики з високою культурної та громадянської компетентністю.
 • Розробка структури та змісту системи забезпечення якості з урахуванням Концептуальних засад розвитку Академії, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів.
 • Взаємодія та співпраця з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними ВНЗ, вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень.
 • Взаємодія та співпраця з національним технічним комітетом стандартизації (ТК 163 «Якість освітніх послуг») щодо розробки та впровадження стандартів і рекомендації по забезпеченню якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, які відповідають певному рівню національної рамки кваліфікацій вищої освіти, а також й Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, наукових. науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
 • Моніторинг наявності необхідних ресурсів, інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою.
 • Сприяння ефективної роботі (моніторинг ефективності функціонування) системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Академії і здобувачів вищої освіти тощо.
 • Проведення аналізу практичної підготовки студентів та працевлаштування студентів та випускників академії. Аналіз та узагальнення результатів практики, та надання допомоги з питань організації практики.
 • Забезпечення підрозділів академії необхідними стандартами, керівними нормативними документами з стандартизації, що регламентують метрологічні норми і правила, інформування про наявність і надходження стандартів, про їх заміну або відміну.
 • Планування і здійснення процесів моніторингу та вимірювання задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін освітніх послуг та науково-технічної продукції, пов'язані зі збором даних, аналізом та оцінкою показників ступеня задоволеності всіх зацікавлених сторін, що визначаються у діяльності академії і диференційованих по процесах, структурним підрозділам і / або напрямками діяльності.
 • Перевірка готовності кафедр до нового навчального року. Участь у контролі ефективності та якості навчального процесу, ведення навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах. Участь в організації та проведені ректорських замірів залишкових знань студентів академії їх аналіз. Розробка спільно з кафедрами Академії пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень студент.
 • Спостереження за реалізацією (оцінювання результативності) планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково — педагогічних працівників.
 • Забезпечення студентів і випускників достовірною, інформацією з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності), шляхом розміщення її на Інтернет — сайті академії та інших інформаційних ресурсах.

e-mail: potorak@ukr.net

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: