Від якості освіти до якості життя!

Загальна інформація

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.


Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності


Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Перелік відомостей,що становлять службову інформацію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2008 року N 273

Про затвердження Переліку службової інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України
від 20 травня 2013 року N 561

(У тексті наказу слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» в усіх відмінках замінено словами «службова інформація» у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 561)

На виконання доручення Служби Безпеки України від 23.02.2008 р. N 26/6-1382 «Щодо відомчих переліків конфіденційної інформації» та необхідністю уточнення Переліку службової інформації у межах повноважень Міністерства освіти і науки України (накази МОН від 14.02.2002 р. N 5 ДСК та 19.11.2007 р. N 1015), наказую:

1. Затвердити і ввести в дію Перелік службової інформації у межах повноважень Міністерства освіти і науки України (додається).

2. Пункт 2 наказу МОН від 14.02.2002 р. N 5 ДСК та пункт 1 наказу МОН від 19.11.2007 р. N 1015 вважати такими, що втратили чинність.

3. Установити, що керівники всіх рівнів, державні службовці апарату Міністерства несуть персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо захисту відомостей, розголошення яких має заподіяти шкоду державним інтересам України.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В. А.):

4.1. Довести даний наказ до керівників структурних підрозділів міністерства, установ та закладів освіти, державних підприємств та організацій галузі освіти і науки України.

4.2. Зробити відповідну відмітку у справах архіву про внесені зміни до вказаних наказів Міністерства.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого заступника Міністра Гребельника О. П.

Міністр

І. О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 28 березня 2008 р. N 273

 

 

ПЕРЕЛІК
службової інформації у галузі освіти і науки України

(У назві та тексті Переліку слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» в усіх відмінках замінено словами «службова інформація» у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 561)

1. Загальні положення

1.1. Відомості, передбачені цим Переліком, не можна наводити в матеріалах, призначених для відкритого опублікування.

Під опублікуванням мається на увазі публічне розповсюдження матеріалів через газети, журнали, книжкові видання, телебачення, радіо та інтернет, кінодокументалістику, аудіо- та аудіовізуальні засоби, експонування в музеях, на виставках, конференціях, вивіз за кордон або передача іноземним громадянам.

1.2. При підготовці матеріалів до публікації поряд з обмеженнями даного Переліку необхідно дотримуватись також вимог Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування.

1.3. Обмеження Переліку не поширюються на відомості, що містяться в переданих для опублікування матеріалах і документах (їх проектах) Верховної Ради України, Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також в офіційних повідомленнях Укрінформу.

1.4. Не можна публікувати, цитувати, посилатися на укази, постанови, інші акти та документи (їх проекти) Верховної Ради України, Секретаріату Верховної Ради України, Президента України, якщо вони мають гриф «Для службового користування», позначку «Без опублікування в пресі»; а також окремі положення цих актів, матеріалів, документів з такими грифами (позначками) без дозволу секретаріатів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України.

1.5. Не можна зіставляти передбачені цим Переліком показники з будь-якими відкритими для публікації показниками, в тому числі з показниками спільних з іноземними державами підприємств та організацій, установ, наукових та освітянських програм і проектів.

2. Сфера оборони, економіки, освіти і державної безпеки

2.1. Плани установ і організацій, як об'єктів цивільної оборони (ЦО), щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу.

2.2. Плани переведення установ і організацій (об'єктів ЦО) з мирного на воєнний стан.

2.3. Річні доповіді установ і організацій про стан об'єктів ЦО.

2.4. Вихідні матеріали (завдання на проектування та переписка) на об'єкти будівництва цивільної оборони та спеціального призначення.

2.5. Виготовлення проектів та генеральних планів на будівництво об'єктів ЦО та спеціального призначення.

2.6. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.

2.7. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні і за кордоном.

2.8. Зведені відомості щодо організацій-виконавців та замовників, термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що виконуються в рамках міжнародних програм.

2.9. Нетаємні роботи не за держзамовленням, що виконуються в інтересах МО, СБУ, МВС.

2.10. Відомості про систему охорони та внутрішньооб'єктовий режим.

2.11. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

2.12. Відомості про зміст міжурядових та міжвідомчих угод щодо співробітництва в галузі освіти і науки, а також міжурядових угод про визнання і еквівалентність документів про освіту та вчені звання.

2.13. Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів та програм.

2.14. Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які проходять навчання у навчальних закладах України, а саме: кількість осіб, країна їх постійного мешкання, а також в яких закладах та на якому курсі вони навчаються.

2.15. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування допуску громадян до державної таємниці (без розкриття змісту закритих документів).

2.16. Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретних органів і підрозділів технічного захисту інформації.

2.17. Посадові інструкції (функціональні обов'язки) співробітників режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації.

2.18. Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів).

2.19. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час поводження з секретними документами (без розкриття змісту закритих документів).

2.20. Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації (без розкриття закритої інформації).

2.21. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва (без розкриття змісту закритих документів).

2.22. Інструкції (положення) про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

2.23. Проведення службових розслідувань за фактами розголошення конфіденційної інформації, втрати матеріальних носіїв та порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці (без розкриття змісту закритих документів).

2.24. Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в системі Міністерства освіти і науки України, підпорядкованих йому установ і організацій; про персональні дані працівників, їх особові справи, податкові декларації; кадровий резерв; заходи та результати вивчення і перевірок кандидатів на посади; плинність кадрів, штатний розпис.

2.25. Відомості про підготовку фахівців на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань.

2.26. Відомості про хід підготовки, позицію представників Міністерства освіти і науки України (мета, тактика, методи) на переговорах з питань підготовки кадрів з діловими іноземними партнерами, виток і розголошення інформації про які дає змогу контрагентам або конкурентам негативно впливати на хід і результати переговорів на шкоду інтересам України.

2.27. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

2.28. Відомості установ і організацій про чисельність військовозобов'язаних (форма 6) та порядок їх дій під час переходу з мирного на воєнний стан (апарат МОН).

2.29. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб МОН, установи та організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.

3. Сфера науки і технологій

3.1. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах, що не містять державної таємниці.

3.2. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням і не містять державної таємниці, у тому числі:

3.2.1 тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

3.3. Відомості про технології подвійного використання, що не містять державної таємниці, у тому числі:

3.3.1 тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

3.4. Листування із загальних питань за напрямом діяльності стосовно спеціальної інформації, що торкаються пропозицій до напрямів діяльності, розроблення документів, проведення відповідних заходів, якщо вони не містять державної таємниці.

3.5. Документи, що стосуються організаційних питань та учасників семінарів із спеціальної інформації.

4. Відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

4.1. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

4.1.1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

4.1.2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

4.1.3. мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

4.1.4. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

4.1.5. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб галузей національної економіки на особливий період;

4.1.6. підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

4.1.7. надання транспортних, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг в особливий період;

4.1.8. капітального будівництва в особливий період;

4.1.9. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

4.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.4. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

4.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

4.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

4.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

4.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

4.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується окремого підприємства.

4.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємства, установи, організації.

4.12. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

4.13. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

4.14. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування.

4.15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

4.16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Примітки:

1. Термін дії грифу «ДСК» для документів, пов'язаних з науково-дослідними роботами (НДР), становить три роки. У разі необхідності продовження часу або припинення дії обмежень для документів з грифом «ДСК» повинно прийматись окреме рішення експертною комісією установи за узгодженням із замовником.

2. Рішення про публікацію окремих питань стосовно науково-дослідних робіт обов'язково повинно бути оформлено експертним висновком у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України 1992 року N 419.

3. При знятті грифу «таємно» з НДР комісією повинно бути вирішене питання про доцільність надання інформації грифу «ДСК», а також перелік додаткових обмежень і вимог щодо часу їх дотримання.


Порядок та форми складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації МОН здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію


Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: